Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ: Tờ rơi & Nguồn lực cho Gia đình, Trường học và Cộng đồng: NHẬN CHÚNG NGAY BÂY GIỜ!

Bắt đầu tờ thông tin về PA mạnh

Các nhu cầu chăm sóc trẻ em chưa được đáp ứng của trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi của Pennsylvania là rất đáng kể. Ít hơn một nửa số trẻ nhỏ trên toàn tiểu bang đang theo học các chương trình chất lượng cao, trong khi chưa đến một phần tư các chương trình giữ trẻ trong tiểu bang thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao. Để tìm hiểu thêm về cách trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi sinh hoạt trong quận của bạn, hãy xem tờ thông tin của chúng tôi bên dưới.

2020