Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ: Tờ rơi & Nguồn lực cho Gia đình, Trường học và Cộng đồng: NHẬN CHÚNG NGAY BÂY GIỜ!

Tờ thông tin: Công thức Tài trợ Công bằng của PA

Vào năm 2016, Pennsylvania đã ban hành một công thức để phân phối công bằng tài trợ giáo dục của tiểu bang giữa các khu học chánh. Tài liệu hai trang này giải thích những điều cơ bản của công thức.