Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ: Tờ rơi & Nguồn lực cho Gia đình, Trường học và Cộng đồng: NHẬN CHÚNG NGAY BÂY GIỜ!

Bảng sự thật về khách hàng tiềm năng của Học khu (2019)

Có quá nhiều chủ nhà không tuân thủ luật hiện hành để giữ trẻ em an toàn trong các căn hộ cho thuê. Chỉ một phần tư trong số tất cả các căn hộ cho thuê trong Thành phố tuân theo luật hiện hành. Đó là vì luật phần lớn là không thể thi hành vì không có hồ sơ nào về tuổi của người thuê tại thời điểm mới cho thuê để xác định những bất động sản cho thuê trước năm 1978 nào cần tuân thủ luật. Xem số liệu thống kê và đọc những câu chuyện từ những người trong mỗi quận Hội đồng Thành phố Philadelphia về tác động của chì đối với con cái chúng ta và sau đó hành động để giúp bảo vệ con cái của chúng ta.