Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ: Tờ rơi & Nguồn lực cho Gia đình, Trường học và Cộng đồng: NHẬN CHÚNG NGAY BÂY GIỜ!

Tìm sự phù hợp của bạn

Att Chú ý Phụ huynh:  Quy trình Chọn Trường của Học Khu Philadelphia cho năm học 2019-2020 được mở từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 2 tháng 11. Đây là cơ hội để con quý vị nộp đơn xin nhập học vào 5 trường ngoài trường trong khu vực của quý vị.

Tìm sự phù hợp của con bạn tại schoolelect.philasd.org.

Tải xuống tờ rơi bằng một trong các ngôn ngữ sau và giúp phổ biến thông tin:

Tiếng Anh  /  Người Albanian  /  tiếng Ả Rập  /  người Trung Quốc  /  người Pháp  /  Tiếng Khmer  /  tiếng Nga  /  người Tây Ban Nha  /  Tiếng Việt