Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ: Tờ rơi & Nguồn lực cho Gia đình, Trường học và Cộng đồng: NHẬN CHÚNG NGAY BÂY GIỜ!

Nhận xét: Kế hoạch của PA cho Quỹ Phát triển và Chăm sóc Trẻ em

Kế hoạch Quỹ Phát triển và Chăm sóc Trẻ em cuối cùng của Bộ Y tế và Dịch vụ cho Pennsylvania, năm tài chính 2016-2018. Đọc kế hoạch để biết những sáng kiến được áp dụng cho các dịch vụ giữ trẻ trong những năm sắp tới.


Bình luận công khai của SEPECC về Dự thảo Kế hoạch của Nhà nước về Quỹ Phát triển và Chăm sóc Trẻ em