Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ: Tờ rơi & Nguồn lực cho Gia đình, Trường học và Cộng đồng: NHẬN CHÚNG NGAY BÂY GIỜ!

Dự luật Thượng viện 27 và Ủy ban Giáo dục Thượng viện Cải cách Hiến chương Mạng - Tóm tắt Điều hành

Dự luật Thượng viện 27 và Ủy ban Giáo dục Thượng viện Cải cách Hiến chương Mạng

Tóm tắt điều hành

Chi phí học phí trên mạng đã vượt ngoài tầm kiểm soát gây áp lực lên thuế tài sản ở các khu học chánh trên toàn tiểu bang, bao gồm cả các học khu do 11 thành viên của Ủy ban Giáo dục Thượng viện đại diện.

Đối với Ủy ban:

  • Các khoản thanh toán cho các cơ quan điều hành mạng đã tăng $120 triệu trong năm nay. Con số này lớn hơn tổng mức tăng của Tài trợ Giáo dục Cơ bản cho năm học 2018-19.
  • Các khoản thanh toán tăng cao này chắc chắn làm tăng áp lực lên thuế tài sản có thể tăng hơn 8% đối với một số thành viên Ủy ban để bù đắp chi phí.
  • Số học sinh ghi danh qua mạng đã tăng hơn 6.300 học sinh trong năm nay hoặc nhiều học sinh hơn tổng số học sinh đăng ký K-12 ở 90% trong số 500 khu học chánh của Pennsylvania.

Xem tài liệu đính kèm để biết thêm chi tiết.