Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ: Tờ rơi & Nguồn lực cho Gia đình, Trường học và Cộng đồng: NHẬN CHÚNG NGAY BÂY GIỜ!

Chăm sóc và Giáo dục Sớm ở Quận Montgomery

PCCY’s report finds that only 20% of licensed child care programs in Montgomery County are considered high-quality.  As a result, only 7% of children under five in Montgomery County attend a high quality child care program.