Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ: Tờ rơi & Nguồn lực cho Gia đình, Trường học và Cộng đồng: NHẬN CHÚNG NGAY BÂY GIỜ!

Giáo dục

Hơn nửa triệu trẻ em theo học tại các trường công lập ở đông nam Pennsylvania. PCCY làm việc để đảm bảo rằng trẻ em trong khu vực của chúng tôi đến trường sẵn sàng học tập và theo học tại các trường có đủ nguồn lực cần thiết để cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao.

Điều đó chỉ có thể đạt được thông qua:

  • tài trợ công bằng và đầy đủ
  • cơ hội bình đẳng

Trường học của chúng ta càng tốt, tương lai sẽ tươi sáng hơn cho trẻ em của chúng ta và khu vực của chúng ta.

Trong phần này: