Join the fun at PCCY Games Day on Thursday, August 5th.  BẤM VÀO ĐÂY for more information and to volunteer

Giáo dục

Hơn nửa triệu trẻ em theo học tại các trường công lập ở đông nam Pennsylvania. PCCY làm việc để đảm bảo rằng trẻ em trong khu vực của chúng tôi đến trường sẵn sàng học tập và theo học tại các trường có đủ nguồn lực cần thiết để cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao.

Điều đó chỉ có thể đạt được thông qua:

  • tài trợ công bằng và đầy đủ
  • cơ hội bình đẳng

Trường học của chúng ta càng tốt, tương lai sẽ tươi sáng hơn cho trẻ em của chúng ta và khu vực của chúng ta.

Trong phần này: