Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ: Tờ rơi & Nguồn lực cho Gia đình, Trường học và Cộng đồng: NHẬN CHÚNG NGAY BÂY GIỜ!

Sức khoẻ của đứa trẻ

Sức khỏe thời thơ ấu tốt hơn có liên quan đến việc cải thiện trình độ học vấn, cơ hội việc làm tốt hơn và thu nhập cao hơn khi trưởng thành.

Học tập sớm

PCCY là công ty đi đầu trong việc thúc đẩy các cải tiến trong chăm sóc và giáo dục sớm mang lại lợi ích cho trẻ em, gia đình và cộng đồng.

Giáo dục

Chúng tôi làm việc để đảm bảo rằng trẻ em trong khu vực của chúng tôi đến trường sẵn sàng học tập và theo học tại các trường có các nguồn lực cần thiết để cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao.

Thanh niên dễ bị tổn thương

Chúng tôi nỗ lực thúc đẩy các chính sách và đầu tư nhằm tăng cường các chương trình mạng lưới an toàn để nhiều trẻ em có thể ăn các bữa ăn lành mạnh và các gia đình có thể cung cấp một ngôi nhà ổn định cho con cái của họ.