Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ: Tờ rơi & Nguồn lực cho Gia đình, Trường học và Cộng đồng: NHẬN CHÚNG NGAY BÂY GIỜ!

Cuộc họp đối tác cộng đồng của văn phòng hỗ trợ hạt Philadelphia

Đang tải Sự kiện
  • ày đã qua.
-
801 Market St., Philadelphia, PA 19107 Hoa Kỳ

PCCY và các nhóm khác sẽ gặp gỡ đại diện từ văn phòng Hỗ trợ của Hạt Philadelphia để thảo luận về các nhu cầu mà các gia đình ở Philadelphia phải đối mặt.

Vị trí

Xem toàn bộ lịch